Tỷ giá hối đoái của Ounce đồng

XCP/tiền tệ chuyển đổi
1 XCP = 9338.7249 EUR
1 XCP = 73390.3307 CNY
1 XCP = 1175885.5446 JPY
1 XCP = 45857.6218 MYR
1 XCP = 8294.2165 GBP
1 XCP = 0.3505 BTC
1 XCP = 14711.0132 AUD
1 XCP = 339718.5308 THB
1 XCP = 854018.9203 RUB
1 XCP = 105752654.5326 LAK

Ounce đồng

flag XCP
  • ISO4217 : XCP