Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

0,7135 -0,0017 -0,24%
Thông tin
khai mạc 0,7147
phạm vi hàng ngày 0,7128 0,7151
phạm vi hàng tuần 0,7128 0,7151
phạm vi hàng năm 0,6725 0,7295
tuần -0,24%
tháng 0,54%
năm 1,2%