Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

0,6883 0,0002 0,02%
Thông tin
khai mạc 0,6882
phạm vi hàng ngày 0,6855 0,6908
phạm vi hàng tuần 0,6832 0,6908
phạm vi hàng năm 0,6725 0,7295
tuần 0,17%
tháng -0,78%
năm -2,38%