Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

0,6765 -0,0019 -0,28%
Thông tin
khai mạc 0,6784
phạm vi hàng ngày 0,6759 0,6784
phạm vi hàng tuần 0,6755 0,6799
phạm vi hàng năm 0,6678 0,7295
tuần -0,2%
tháng -1,17%
năm -4,04%