Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.748 0.7552 ngày 0.65%
phạm vi hàng tuần 0.7465 0.7552 tuần 1.1%
phạm vi hàng tháng 0.7192 0.7552 tháng 4.43%
phạm vi hàng năm 0.7106 0.8007 năm -1.87%
0.7549 0.0049 0.65%

Forex biến động

  Đăng nhập