Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.4365 1.437 ngày 0%
phạm vi hàng tuần 1.4335 1.4387 tuần 0.21%
phạm vi hàng tháng 1.4319 1.476 tháng -2.13%
phạm vi hàng năm 1.4319 1.5681 năm -7.63%
1.4369 -0.0001 0%

Forex biến động

  Đăng nhập