Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

1,5034 -0,0047 -0,31%
Thông tin
khai mạc 1,5081
phạm vi hàng ngày 1,502 1,5097
phạm vi hàng tuần 1,5003 1,5154
phạm vi hàng năm 1,4883 1,5637
tuần -0,14%
tháng 0,39%
năm -3,86%