Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1,1142 0,0059 0,53%
Thông tin
khai mạc 1,1084
phạm vi hàng ngày 1,1052 1,1153
phạm vi hàng tuần 1,1052 1,1153
phạm vi hàng năm 1,1027 1,157
tuần 0,47%
tháng 0,64%
năm -2,82%