Khi tự nhiên NATGAS

2.54 0 0%
Thông tin
khai mạc 2.53
phạm vi hàng ngày 2.53 2.54
phạm vi hàng tuần 2.52 2.59
phạm vi hàng năm 2.43 3.32
tuần 1.56%
tháng -1.32%
năm -0.12%
  Đăng nhập