Khi tự nhiên NATGAS

2,57 -0,01 -0,23%
Thông tin
khai mạc 2,58
phạm vi hàng ngày 2,57 2,58
phạm vi hàng tuần 2,53 2,69
phạm vi hàng năm 2,44 3,74
tuần -1,49%
tháng 0,9%
năm -14,3%