Khi tự nhiên NATGAS

4.39 0.11 2.48%
Thông tin
khai mạc 4.38
phạm vi hàng ngày 4.37 4.4
phạm vi hàng tuần 4.37 4.4
phạm vi hàng năm 3.73 4.95
tuần 2.48%
tháng 13.56%
năm 13.56%
  Đăng nhập