Khi tự nhiên NATGAS

2,26 -0,04 -1,68%
Thông tin
khai mạc 2,3
phạm vi hàng ngày 2,25 2,31
phạm vi hàng tuần 2,25 2,45
phạm vi hàng năm 2,16 3,74
tuần -8,45%
tháng -2,94%
năm -24,68%