Khi tự nhiên NATGAS

3.07 -0.04 -1.27%
Thông tin
khai mạc 3.11
phạm vi hàng ngày 3.07 3.14
phạm vi hàng tuần 3.06 3.16
phạm vi hàng năm 2.54 3.52
tuần 1.72%
tháng 1.65%
năm -16.72%