Khi tự nhiên NATGAS

2.11 -0.03 -1.56%
Thông tin
khai mạc 2.15
phạm vi hàng ngày 2.1 2.19
phạm vi hàng tuần 1.78 2.19
phạm vi hàng năm 1.41 2.64
tuần 4.01%
tháng -17.27%
năm -3.09%
  Đăng nhập