Khi tự nhiên NATGAS

3.3 0.04 1.23%
Thông tin
khai mạc 3.27
phạm vi hàng ngày 3.25 3.34
phạm vi hàng tuần 3.14 3.34
phạm vi hàng năm 3.07 3.52
tuần 3.52%
tháng -10.47%
năm -10.47%