Khi tự nhiên NATGAS

1.6 0.09 5.91%
Thông tin
khai mạc 1.51
phạm vi hàng ngày 1.49 1.61
phạm vi hàng tuần 1.48 1.68
phạm vi hàng năm 1.48 2.25
tuần -0.71%
tháng 0.34%
năm -26.51%