Khi tự nhiên NATGAS

4.86 0.09 1.95%
Thông tin
khai mạc 4.77
phạm vi hàng ngày 4.74 4.86
phạm vi hàng tuần 4.73 5.17
phạm vi hàng năm 2.43 5.64
tuần -3.8%
tháng 10.7%
năm 91.3%
  Đăng nhập