Khi tự nhiên NATGAS

2,84 0,05 1,67%
Thông tin
khai mạc 2,79
phạm vi hàng ngày 2,77 2,84
phạm vi hàng tuần 2,77 2,84
phạm vi hàng năm 2,57 3,74
tuần 1,67%
tháng 1,59%
năm -5,48%