Dầu Tây Texas WTICO

63,93 0,25 0,39%
Thông tin
khai mạc 63,68
phạm vi hàng ngày 63,41 64,1
phạm vi hàng tuần 62,93 64,55
phạm vi hàng năm 44,23 64,65
tuần 0,39%
tháng 6,6%
năm 39,88%