Dầu Tây Texas WTICO

56,13 0,12 0,22%
Thông tin
khai mạc 56,01
phạm vi hàng ngày 55,47 56,14
phạm vi hàng tuần 54,87 57,16
phạm vi hàng năm 44,23 66,47
tuần 2,26%
tháng -2,49%
năm 22,82%