Dầu Tây Texas WTICO

64.02 -0.22 -0.33%
Thông tin
khai mạc 64.23
phạm vi hàng ngày 63.91 64.48
phạm vi hàng tuần 59.26 64.87
phạm vi hàng năm 47.07 64.87
tuần 3.86%
tháng 3.86%
năm 32.56%
  Đăng nhập