Dầu Tây Texas WTICO

73.11 -2.73 -3.6%
Thông tin
khai mạc 75.85
phạm vi hàng ngày 72.99 77.87
phạm vi hàng tuần 72.99 77.87
phạm vi hàng năm 72.52 82.41
tuần -3.6%
tháng -7.44%
năm -9.28%
.
  Đăng nhập