Dầu Tây Texas WTICO

54,46 0,04 0,07%
Thông tin
khai mạc 54,42
phạm vi hàng ngày 54,35 54,72
phạm vi hàng tuần 51,49 54,72
phạm vi hàng năm 44,23 66,47
tuần 3,8%
tháng 2,28%
năm 19,17%