Dầu Tây Texas WTICO

42.13 -0.25 -0.59%
Thông tin
khai mạc 42.38
phạm vi hàng ngày 41.54 42.4
phạm vi hàng tuần 41.37 42.81
phạm vi hàng năm 11.1 65.66
tuần 1.76%
tháng 4.87%
năm -31.19%
  Đăng nhập