Dầu Tây Texas WTICO

72.6 0.44 0.61%
Thông tin
khai mạc 72.15
phạm vi hàng ngày 72.11 72.67
phạm vi hàng tuần 69.59 72.67
phạm vi hàng năm 47.07 77.14
tuần 0.79%
tháng 5.72%
năm 50.32%
  Đăng nhập