Dầu Tây Texas WTICO

82.85 0.07 0.09%
Thông tin
khai mạc 82.78
phạm vi hàng ngày 81.89 86.39
phạm vi hàng tuần 81.89 86.39
phạm vi hàng năm 69.2 87.9
tuần 0.09%
tháng -0.71%
năm 16.29%
.
  Đăng nhập