Dầu Tây Texas WTICO

65.28 -0.41 -0.63%
Thông tin
khai mạc 65.69
phạm vi hàng ngày 65.25 65.78
phạm vi hàng tuần 63.67 66.61
phạm vi hàng năm 47.07 67.99
tuần 0.73%
tháng 2.92%
năm 35.18%
  Đăng nhập