Dầu Tây Texas WTICO

84.35 2.47 3.02%
Thông tin
khai mạc 81.87
phạm vi hàng ngày 81.65 84.49
phạm vi hàng tuần 81.65 84.49
phạm vi hàng năm 74.44 84.49
tuần 3.02%
tháng 11.49%
năm 11.49%
  Đăng nhập