Dầu Tây Texas WTICO

26.08 1.55 6.3%
Thông tin
khai mạc 24.52
phạm vi hàng ngày 23.66 26.26
phạm vi hàng tuần 23.43 28.08
phạm vi hàng năm 19.12 65.66
tuần -8.83%
tháng 29.45%
năm -57.41%