Dầu Tây Texas WTICO

89.78 -2.86 -3.09%
Thông tin
khai mạc 92.21
phạm vi hàng ngày 87.38 92.62
phạm vi hàng tuần 87.38 92.62
phạm vi hàng năm 74.44 130.61
tuần -3.09%
tháng -10.49%
năm 18.66%
.
  Đăng nhập