Dầu Tây Texas WTICO

45.34 0.56 1.25%
Thông tin
khai mạc 44.78
phạm vi hàng ngày 44.36 45.49
phạm vi hàng tuần 44.36 45.49
phạm vi hàng năm 11.1 65.66
tuần 1.25%
tháng 27.39%
năm -25.96%
  Đăng nhập