Dầu Tây Texas WTICO

59.77 0.21 0.35%
Thông tin
khai mạc 59.57
phạm vi hàng ngày 59.27 60.42
phạm vi hàng tuần 58.09 60.42
phạm vi hàng năm 44.23 66.47
tuần 1.11%
tháng 7.89%
năm 30.79%