Tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ (CNY) Đô la Australia (AUD)

¥
$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi CNY/AUD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đô la Australia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Nhân dân tệ = 194.87073 Đô la Australia

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đô la Australia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Nhân dân tệ = 194.87073 Đô la Australia

Lịch sử Nhân dân tệ / Đô la Australia

Lịch sử của giá hàng ngày CNY /AUD kể từ Friday, 1 January 1999.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Nhân dân tệ = 0.24972514614264 Đô la Australia

tối thiểu trên

  • 1 Nhân dân tệ = 0.14050938546616 Đô la Australia
Date CNY/AUD
0.22419
0.22422
0.22704
0.23072
0.23049
0.23531
0.23515
0.23515
0.23274
0.23126
0.23003
0.22844
0.22813
0.22857
0.22857
0.23257
0.23804
0.23718
0.23997
0.24494
0.24327
0.24327
0.24486
0.24503
0.23825
0.23432
0.23093
0.23085
0.23085
0.22671
0.22180
0.22136
0.21819
0.21816
0.21703
0.21692
0.21789
0.21655
0.21821
0.21813
0.22107
0.21974
0.21974
0.21696
0.21693
0.21513
0.21519
0.21543
0.21472
0.21472
chuyển đổi trong Kết quả -
10 CNY AUD 10 Nhân dân tệ CNY = 2.24 Đô la Australia AUD
20 CNY AUD 20 Nhân dân tệ CNY = 4.48 Đô la Australia AUD
150 CNY AUD 150 Nhân dân tệ CNY = 33.63 Đô la Australia AUD
500 CNY AUD 500 Nhân dân tệ CNY = 112.10 Đô la Australia AUD

bảng chuyển đổi

Nhân dân tệ (CNY)/Đô la Australia (AUD)
10 Nhân dân tệ = 2.24 Đô la Australia
20 Nhân dân tệ = 4.48 Đô la Australia
30 Nhân dân tệ = 6.73 Đô la Australia
40 Nhân dân tệ = 8.97 Đô la Australia
50 Nhân dân tệ = 11.21 Đô la Australia
60 Nhân dân tệ = 13.45 Đô la Australia
70 Nhân dân tệ = 15.69 Đô la Australia
80 Nhân dân tệ = 17.94 Đô la Australia
90 Nhân dân tệ = 20.18 Đô la Australia
100 Nhân dân tệ = 22.42 Đô la Australia
150 Nhân dân tệ = 33.63 Đô la Australia
200 Nhân dân tệ = 44.84 Đô la Australia
250 Nhân dân tệ = 56.05 Đô la Australia
300 Nhân dân tệ = 67.26 Đô la Australia
400 Nhân dân tệ = 89.68 Đô la Australia
500 Nhân dân tệ = 112.10 Đô la Australia
600 Nhân dân tệ = 134.51 Đô la Australia
700 Nhân dân tệ = 156.93 Đô la Australia
800 Nhân dân tệ = 179.35 Đô la Australia
900 Nhân dân tệ = 201.77 Đô la Australia
1 000 Nhân dân tệ = 224.19 Đô la Australia
1 500 Nhân dân tệ = 336.29 Đô la Australia
2 000 Nhân dân tệ = 448.38 Đô la Australia
5 000 Nhân dân tệ = 1 120.95 Đô la Australia
10 000 Nhân dân tệ = 2 241.90 Đô la Australia
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());