Sự phát triển của euro / Đồng Schiling Áo

EUR

Sự phát triển của ATS / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Đồng Schiling Áo là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 1 376.0300 Đồng Schiling Áo

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Đồng Schiling Áo là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 1 376.0300 Đồng Schiling Áo