Sự phát triển của lats Lativia / Bảng Anh

LVL

Sự phát triển của GBP / LVL

Ngày tốt nhất để đổi từ lats Lativia sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 lats Lativia = 138.9276 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ lats Lativia sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 lats Lativia = 93.4173 Bảng Anh