chuyển đổi Old franc Pháp (AFR) Bảng Nam Sudan (SSP)

AFR
£
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi AFR/SSP được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Old franc Pháp sang Bảng Nam Sudan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Old franc Pháp = 180.96308 Bảng Nam Sudan

Ngày xấu nhất để đổi từ Old franc Pháp sang Bảng Nam Sudan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Old franc Pháp = 180.96308 Bảng Nam Sudan

Lịch sử Old franc Pháp / Bảng Nam Sudan

Lịch sử của giá hàng ngày AFR /SSP kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Old franc Pháp = 0.24844616339181 Bảng Nam Sudan

tối thiểu trên

  • 1 Old franc Pháp = 0.0047644586459173 Bảng Nam Sudan
Date AFR/SSP
0.21726
0.21692
0.21566
0.21633
0.21445
0.21458
0.21457
0.21455
0.21538
0.21748
0.21897
0.21901
0.22116
0.22178
0.22175
0.21938
0.21623
0.21443
0.21375
0.21227
0.21374
0.21372
0.21159
0.21731
0.21877
0.22169
0.22155
0.22131
0.22125
0.22206
0.22363
0.22467
0.22637
0.22611
0.22413
0.22413
0.22286
0.22118
0.22195
0.22129
0.21945
0.21899
0.21898
0.21837
0.21618
0.21605
0.21545
0.21524
0.21540
0.21539
chuyển đổi trong Kết quả -
10 AFR SSP 10 Old franc Pháp AFR = 2.17 Bảng Nam Sudan SSP
20 AFR SSP 20 Old franc Pháp AFR = 4.34 Bảng Nam Sudan SSP
150 AFR SSP 150 Old franc Pháp AFR = 32.57 Bảng Nam Sudan SSP
500 AFR SSP 500 Old franc Pháp AFR = 108.57 Bảng Nam Sudan SSP

bảng chuyển đổi

Old franc Pháp (AFR)/Bảng Nam Sudan (SSP)
10 Old franc Pháp = 2.17 Bảng Nam Sudan
20 Old franc Pháp = 4.34 Bảng Nam Sudan
30 Old franc Pháp = 6.51 Bảng Nam Sudan
40 Old franc Pháp = 8.69 Bảng Nam Sudan
50 Old franc Pháp = 10.86 Bảng Nam Sudan
60 Old franc Pháp = 13.03 Bảng Nam Sudan
70 Old franc Pháp = 15.20 Bảng Nam Sudan
80 Old franc Pháp = 17.37 Bảng Nam Sudan
90 Old franc Pháp = 19.54 Bảng Nam Sudan
100 Old franc Pháp = 21.71 Bảng Nam Sudan
150 Old franc Pháp = 32.57 Bảng Nam Sudan
200 Old franc Pháp = 43.43 Bảng Nam Sudan
250 Old franc Pháp = 54.29 Bảng Nam Sudan
300 Old franc Pháp = 65.14 Bảng Nam Sudan
400 Old franc Pháp = 86.86 Bảng Nam Sudan
500 Old franc Pháp = 108.57 Bảng Nam Sudan
600 Old franc Pháp = 130.28 Bảng Nam Sudan
700 Old franc Pháp = 152.00 Bảng Nam Sudan
800 Old franc Pháp = 173.71 Bảng Nam Sudan
900 Old franc Pháp = 195.43 Bảng Nam Sudan
1 000 Old franc Pháp = 217.14 Bảng Nam Sudan
1 500 Old franc Pháp = 325.71 Bảng Nam Sudan
2 000 Old franc Pháp = 434.28 Bảng Nam Sudan
5 000 Old franc Pháp = 1 085.70 Bảng Nam Sudan
10 000 Old franc Pháp = 2 171.40 Bảng Nam Sudan
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());