chuyển đổi Franc CFA Tây Phi (XOF) XC (XXC)

Fr
XXC
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi XOF/XXC được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang XC là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 franc CFA Tây Phi = 64.0055674 XC

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang XC là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 franc CFA Tây Phi = 64.0055674 XC

Lịch sử Franc CFA Tây Phi / XC

Lịch sử của giá hàng ngày XOF /XXC kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Franc CFA Tây Phi = 0.17620362310334 XC

tối thiểu trên

  • 1 Franc CFA Tây Phi = 0.0006400556743811 XC
Date XOF/XXC
0.0024925
0.0024921
0.0024830
0.0024831
0.0024833
0.0024833
0.0024759
0.0024647
0.0024607
0.0024644
0.0024745
0.0024744
0.0024742
0.0024772
0.0024594
0.0024596
0.0024595
0.0024596
0.0024594
0.0024596
0.0024592
0.0022835
0.0022007
0.0024385
0.0026575
0.0022858
0.0025799
0.0022286
0.0020385
0.0019013
0.0018277
0.0018119
0.0018012
0.0019886
0.0062746
0.0021372
0.0012175
0.0020878
0.0022663
0.0016490
0.0014858
0.0014713
0.0018200
0.0017613
0.0014191
0.0013624
0.0018986
0.0019562
0.0021107
0.0021573
chuyển đổi trong Kết quả -
1 000 XOF XXC 1 000 Franc CFA Tây Phi XOF = 2.49 XC XXC
2 000 XOF XXC 2 000 franc CFA Tây Phi XOF = 4.99 XC XXC
15 000 XOF XXC 15 000 franc CFA Tây Phi XOF = 37.39 XC XXC
50 000 XOF XXC 50 000 franc CFA Tây Phi XOF = 124.63 XC XXC

bảng chuyển đổi

Franc CFA Tây Phi (XOF)/XC (XXC)
1 000 Franc CFA Tây Phi = 2.49 XC
2 000 franc CFA Tây Phi = 4.99 XC
3 000 franc CFA Tây Phi = 7.48 XC
4 000 franc CFA Tây Phi = 9.97 XC
5 000 franc CFA Tây Phi = 12.46 XC
6 000 franc CFA Tây Phi = 14.96 XC
7 000 franc CFA Tây Phi = 17.45 XC
8 000 franc CFA Tây Phi = 19.94 XC
9 000 franc CFA Tây Phi = 22.43 XC
10 000 franc CFA Tây Phi = 24.93 XC
15 000 franc CFA Tây Phi = 37.39 XC
20 000 franc CFA Tây Phi = 49.85 XC
25 000 franc CFA Tây Phi = 62.31 XC
30 000 franc CFA Tây Phi = 74.78 XC
40 000 franc CFA Tây Phi = 99.70 XC
50 000 franc CFA Tây Phi = 124.63 XC
60 000 franc CFA Tây Phi = 149.55 XC
70 000 franc CFA Tây Phi = 174.48 XC
80 000 franc CFA Tây Phi = 199.40 XC
90 000 franc CFA Tây Phi = 224.33 XC
100 000 franc CFA Tây Phi = 249.25 XC
150 000 franc CFA Tây Phi = 373.88 XC
200 000 franc CFA Tây Phi = 498.50 XC
500 000 franc CFA Tây Phi = 1 246.25 XC
1 000 000 Franc CFA Tây Phi = 2 492.50 XC
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());