Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.0763 1.0776 ngày 0%
phạm vi hàng tuần 1.0739 1.0793 tuần 0.09%
phạm vi hàng tháng 1.0739 1.0868 tháng -0.35%
phạm vi hàng năm 1.0739 1.0868 năm -0.35%
1.0771 0 0%

Forex biến động

  Đăng nhập