Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

1,1 0,0006 0,06%
Thông tin
khai mạc 1,0994
phạm vi hàng ngày 1,0985 1,1006
phạm vi hàng tuần 1,0912 1,1006
phạm vi hàng năm 1,0811 1,1477
tuần 0,3%
tháng 1,11%
năm -2,28%