Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

1,1094 0,0012 0,11%
Thông tin
khai mạc 1,1082
phạm vi hàng ngày 1,1062 1,1125
phạm vi hàng tuần 1,1062 1,1131
phạm vi hàng năm 1,1057 1,1477
tuần -0,06%
tháng -0,79%
năm -1,45%