Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

1,1407 -0,0011 -0,1%
Thông tin
khai mạc 1,1418
phạm vi hàng ngày 1,1366 1,142
phạm vi hàng tuần 1,1324 1,1423
phạm vi hàng năm 1,1163 1,1444
tuần 0,7%
tháng 2,17%
năm 1,34%