Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.8596 0.8627 ngày 0.1%
phạm vi hàng tuần 0.8561 0.8672 tuần -1.05%
phạm vi hàng tháng 0.8561 0.871 tháng -1.05%
phạm vi hàng năm 0.8472 0.9085 năm -3.73%
0.8607 0.0009 0.1%

Forex biến động

  Đăng nhập