Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

0,888 0,0001 0,01%
Thông tin
khai mạc 0,888
phạm vi hàng ngày 0,8877 0,8883
phạm vi hàng tuần 0,8874 0,8975
phạm vi hàng năm 0,8473 0,9075
tuần -0,27%
tháng 0,43%
năm -1,18%