Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

0.8765 -0.0065 -0.73%
Thông tin
khai mạc 0.883
phạm vi hàng ngày 0.8746 0.8834
phạm vi hàng tuần 0.8746 0.8865
phạm vi hàng năm 0.8282 0.95
tuần -0.44%
tháng -1.38%
năm 3.67%