Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

0,865 0,0003 0,03%
Thông tin
khai mạc 0,8647
phạm vi hàng ngày 0,8644 0,8656
phạm vi hàng tuần 0,8619 0,8681
phạm vi hàng năm 0,8473 0,9075
tuần 0,1%
tháng 0,51%
năm -3,74%