Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.843 0.8456 ngày 0.24%
phạm vi hàng tuần 0.8423 0.8464 tuần 0.24%
phạm vi hàng tháng 0.8423 0.8624 tháng -1.62%
phạm vi hàng năm 0.8423 0.9085 năm -5.44%
0.8454 0.0021 0.24%

Forex biến động

  Đăng nhập