Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.8587 0.8676 ngày 0.47%
phạm vi hàng tuần 0.8587 0.8676 tuần 0.47%
phạm vi hàng tháng 0.8572 0.8829 tháng 0.21%
phạm vi hàng năm 0.8203 0.9279 năm 2.8%
0.8639 0.004 0.47%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập