Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.8915 0.8999 ngày 0.71%
phạm vi hàng tuần 0.8915 0.8999 tuần 0.71%
phạm vi hàng tháng 0.8861 0.9069 tháng -0.12%
phạm vi hàng năm 0.8282 0.95 năm 6.24%
0.8983 0.0063 0.71%

Forex biến động

  Đăng nhập