Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.8611 0.8621 ngày 0.04%
phạm vi hàng tuần 0.8596 0.8668 tuần -0.61%
phạm vi hàng tháng 0.8596 0.8668 tháng -0.61%
phạm vi hàng năm 0.8539 0.9085 năm -3.62%
0.8617 0.0003 0.04%

Forex biến động

  Đăng nhập