Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

0,9136 -0,0006 -0,07%
Thông tin
khai mạc 0,9142
phạm vi hàng ngày 0,9128 0,9157
phạm vi hàng tuần 0,9101 0,9184
phạm vi hàng năm 0,8473 0,9324
tuần 0,06%
tháng 0,28%
năm 1,66%