Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9001 0.9051 ngày 0.1%
phạm vi hàng tuần 0.897 0.9053 tuần 0.22%
phạm vi hàng tháng 0.897 0.9059 tháng 0.55%
phạm vi hàng năm 0.8282 0.95 năm 7.03%
0.905 0.0009 0.1%
  Đăng nhập