Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.8433 0.8503 ngày 0.59%
phạm vi hàng tuần 0.8433 0.8503 tuần 0.59%
phạm vi hàng tháng 0.8367 0.8619 tháng 1.37%
phạm vi hàng năm 0.8203 0.8619 năm 1.17%
0.8502 0.005 0.59%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập