Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.8515 0.852 ngày 0.02%
phạm vi hàng tuần 0.85 0.8574 tuần -0.5%
phạm vi hàng tháng 0.85 0.867 tháng -0.66%
phạm vi hàng năm 0.8472 0.9085 năm -4.73%
0.8517 0.0002 0.02%

Forex biến động

  Đăng nhập