Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

0.834 0.004 0.48%
Thông tin
khai mạc 0.83
phạm vi hàng ngày 0.8277 0.8388
phạm vi hàng tuần 0.8277 0.8509
phạm vi hàng năm 0.8277 0.9324
tuần -0.93%
tháng -2.09%
năm -7.19%