Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

0,6643 0,002 0,3%
Thông tin
khai mạc 0,6624
phạm vi hàng ngày 0,6624 0,6661
phạm vi hàng tuần 0,6591 0,6661
phạm vi hàng năm 0,6482 0,6942
tuần 0,82%
tháng 1,64%
năm -1,12%