Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 107.43 107.71 ngày -0.02%
phạm vi hàng tuần 107.25 107.79 tuần 0.04%
phạm vi hàng tháng 107.25 108.17 tháng -0.41%
phạm vi hàng năm 101.18 112.23 năm -0.99%
107.55 -0.02 -0.02%
  Đăng nhập