Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

112.8 0 0%
Thông tin
khai mạc 112.8
phạm vi hàng ngày 112.75 113.14
phạm vi hàng tuần 112.53 114.08
phạm vi hàng năm 112.53 118.61
tuần -1.56%
tháng -3.6%
năm -3.6%