Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

107,7 0,29 0,27%
Thông tin
khai mạc 107,4
phạm vi hàng ngày 107,33 107,71
phạm vi hàng tuần 107,21 108,38
phạm vi hàng năm 104,82 112,4
tuần -0,19%
tháng -0,19%
năm -1,73%