Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

111,55 0,07 0,06%
Thông tin
khai mạc 111,55
phạm vi hàng ngày 111,44 111,63
phạm vi hàng tuần 111,44 111,63
phạm vi hàng năm 104,82 112,14
tuần 0,06%
tháng 0,17%
năm 1,79%