Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 146.56 147.39 ngày -0.1%
phạm vi hàng tuần 146.23 147.45 tuần 0.24%
phạm vi hàng tháng 146.23 148.35 tháng -0.57%
phạm vi hàng năm 127.22 151.91 năm 12.25%
147.16 -0.14 -0.1%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập