Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 128.18 128.63 ngày -0.12%
phạm vi hàng tuần 128.18 130.57 tuần -1.06%
phạm vi hàng tháng 128.18 130.41 tháng -1.27%
phạm vi hàng năm 127.22 134.78 năm -2.02%
128.46 -0.15 -0.12%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập