Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

110.83 -0.72 -0.64%
Thông tin
khai mạc 111.55
phạm vi hàng ngày 110.34 111.68
phạm vi hàng tuần 110.34 111.68
phạm vi hàng năm 107.65 112.23
tuần -0.64%
tháng 2.28%
năm 2.03%