Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 109.38 109.75 ngày 0.25%
phạm vi hàng tuần 109.26 109.76 tuần -0.01%
phạm vi hàng tháng 109.02 110.83 tháng -1%
phạm vi hàng năm 102.59 110.95 năm 6.14%
109.66 0.28 0.25%

Forex biến động

  Đăng nhập