Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 109.76 110 ngày 0.08%
phạm vi hàng tuần 109.12 110.04 tuần -0.04%
phạm vi hàng tháng 109.11 110.45 tháng -0.14%
phạm vi hàng năm 102.59 111.66 năm 6.38%
109.91 0.09 0.08%

Forex biến động

  Đăng nhập