Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 113.48 114.27 ngày 0.06%
phạm vi hàng tuần 113.48 114.27 tuần 0.06%
phạm vi hàng tháng 113.48 116.35 tháng -0.8%
phạm vi hàng năm 113.48 116.35 năm -0.8%
114.19 0.07 0.06%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

  Đăng nhập