Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

108.76 0.17 0.16%
Thông tin
khai mạc 108.59
phạm vi hàng ngày 108.51 108.77
phạm vi hàng tuần 108.43 108.77
phạm vi hàng năm 104.82 112.4
tuần 0.16%
tháng -0.68%
năm -0.76%