Tỷ giá hối đoái Euro (EUR) Đồng Guilder Surinam (SRG)

SRG
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi EUR/SRG được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Đồng Guilder Surinam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 793 741.0000 Đồng Guilder Surinam

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Đồng Guilder Surinam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 793 741.0000 Đồng Guilder Surinam

Lịch sử Euro / Đồng Guilder Surinam

Lịch sử của giá hàng ngày EUR /SRG kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Euro = 9269.82 Đồng Guilder Surinam

tối thiểu trên

  • 1 Euro = 3501.77 Đồng Guilder Surinam
Date EUR/SRG
8 078.2300
8 077.9300
8 090.1700
7 980.9300
8 019.4100
8 019.5000
8 011.6100
8 065.2000
8 127.9300
8 142.1000
8 161.3700
8 119.0900
8 119.3100
8 151.9700
8 159.1500
8 008.2400
8 052.6600
8 011.6000
7 937.4100
7 954.0100
7 953.4900
8 021.9300
8 125.4700
8 155.1800
8 224.2000
8 220.9500
8 205.2500
8 237.9600
8 341.8300
8 415.8100
8 450.7900
8 498.0000
8 409.9700
8 410.8100
8 383.9200
8 299.8600
8 252.4000
8 246.5100
8 255.8500
8 114.9700
8 115.3100
8 114.6000
8 109.4700
8 068.3900
8 043.1000
8 023.7700
8 007.3900
8 007.3600
8 007.6900
7 980.9400
chuyển đổi trong Kết quả -
1 EUR SRG 1 Euro EUR = 8 077.58 Đồng Guilder Surinam SRG
2 EUR SRG 2 euro EUR = 16 155.16 Đồng Guilder Surinam SRG
15 EUR SRG 15 euro EUR = 121 163.70 Đồng Guilder Surinam SRG
50 EUR SRG 50 euro EUR = 403 879.00 Đồng Guilder Surinam SRG

bảng chuyển đổi

Euro (EUR)/Đồng Guilder Surinam (SRG)
1 Euro = 8 077.58 Đồng Guilder Surinam
2 euro = 16 155.16 Đồng Guilder Surinam
3 euro = 24 232.74 Đồng Guilder Surinam
4 euro = 32 310.32 Đồng Guilder Surinam
5 euro = 40 387.90 Đồng Guilder Surinam
6 euro = 48 465.48 Đồng Guilder Surinam
7 euro = 56 543.06 Đồng Guilder Surinam
8 euro = 64 620.64 Đồng Guilder Surinam
9 euro = 72 698.22 Đồng Guilder Surinam
10 euro = 80 775.80 Đồng Guilder Surinam
15 euro = 121 163.70 Đồng Guilder Surinam
20 euro = 161 551.60 Đồng Guilder Surinam
25 euro = 201 939.50 Đồng Guilder Surinam
30 euro = 242 327.40 Đồng Guilder Surinam
40 euro = 323 103.20 Đồng Guilder Surinam
50 euro = 403 879.00 Đồng Guilder Surinam
60 euro = 484 654.80 Đồng Guilder Surinam
70 euro = 565 430.60 Đồng Guilder Surinam
80 euro = 646 206.40 Đồng Guilder Surinam
90 euro = 726 982.20 Đồng Guilder Surinam
100 euro = 807 758.00 Đồng Guilder Surinam
150 euro = 1 211 637.00 Đồng Guilder Surinam
200 euro = 1 615 516.00 Đồng Guilder Surinam
500 euro = 4 038 790.00 Đồng Guilder Surinam
1 000 Euro = 8 077 580.00 Đồng Guilder Surinam

Tiền Của Liên Minh Châu Âu

tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());