chuyển đổi Rupiah Indonesia (IDR) Đô la Mỹ (USD)

Rp
$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi IDR/USD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupiah Indonesia sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Rupiah Indonesia = 58.90152344 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupiah Indonesia sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Rupiah Indonesia = 58.90152344 Đô la Mỹ

Lịch sử Rupiah Indonesia / Đô la Mỹ

Lịch sử của giá hàng ngày IDR /USD kể từ Monday, 4 January 1999.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Rupiah Indonesia = 0.0001515089076038 Đô la Mỹ

tối thiểu trên

  • 1 Rupiah Indonesia = 5.890152344263E-5 Đô la Mỹ
Date IDR/USD
0.00006358
0.00006257
0.00006172
0.00006196
0.00006111
0.00006104
0.00006103
0.00006008
0.00006079
0.00006238
0.00006238
0.00006238
0.00006271
0.00006242
0.00006242
0.00006159
0.00006166
0.00006088
0.00005890
0.00006298
0.00006341
0.00006337
0.00006282
0.00006460
0.00006593
0.00006581
0.00006835
0.00006823
0.00006823
0.00006873
0.00006881
0.00006928
0.00007086
0.00007076
0.00007014
0.00007016
0.00006904
0.00007013
0.00007042
0.00007027
0.00007170
0.00007155
0.00007155
0.00007135
0.00007175
0.00007215
0.00007200
0.00007253
0.00007259
0.00007259
chuyển đổi trong Kết quả -
10 000 IDR USD 10 000 Rupiah Indonesia IDR = 0.64 Đô la Mỹ USD
20 000 IDR USD 20 000 Rupiah Indonesia IDR = 1.27 Đô la Mỹ USD
150 000 IDR USD 150 000 Rupiah Indonesia IDR = 9.54 Đô la Mỹ USD
500 000 IDR USD 500 000 Rupiah Indonesia IDR = 31.79 Đô la Mỹ USD

bảng chuyển đổi

Rupiah Indonesia (IDR)/Đô la Mỹ (USD)
10 000 Rupiah Indonesia = 0.64 Đô la Mỹ
20 000 Rupiah Indonesia = 1.27 Đô la Mỹ
30 000 Rupiah Indonesia = 1.91 Đô la Mỹ
40 000 Rupiah Indonesia = 2.54 Đô la Mỹ
50 000 Rupiah Indonesia = 3.18 Đô la Mỹ
60 000 Rupiah Indonesia = 3.81 Đô la Mỹ
70 000 Rupiah Indonesia = 4.45 Đô la Mỹ
80 000 Rupiah Indonesia = 5.09 Đô la Mỹ
90 000 Rupiah Indonesia = 5.72 Đô la Mỹ
100 000 Rupiah Indonesia = 6.36 Đô la Mỹ
150 000 Rupiah Indonesia = 9.54 Đô la Mỹ
200 000 Rupiah Indonesia = 12.72 Đô la Mỹ
250 000 Rupiah Indonesia = 15.90 Đô la Mỹ
300 000 Rupiah Indonesia = 19.07 Đô la Mỹ
400 000 Rupiah Indonesia = 25.43 Đô la Mỹ
500 000 Rupiah Indonesia = 31.79 Đô la Mỹ
600 000 Rupiah Indonesia = 38.15 Đô la Mỹ
700 000 Rupiah Indonesia = 44.51 Đô la Mỹ
800 000 Rupiah Indonesia = 50.86 Đô la Mỹ
900 000 Rupiah Indonesia = 57.22 Đô la Mỹ
1 000 000 Rupiah Indonesia = 63.58 Đô la Mỹ
1 500 000 Rupiah Indonesia = 95.37 Đô la Mỹ
2 000 000 Rupiah Indonesia = 127.16 Đô la Mỹ
5 000 000 Rupiah Indonesia = 317.90 Đô la Mỹ
10 000 000 Rupiah Indonesia = 635.80 Đô la Mỹ
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());