Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Dinar Serbia (RSD)

дин.
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi VND/RSD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Dinar Serbia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Đồng Việt Nam = 41.881830 Dinar Serbia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Dinar Serbia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Đồng Việt Nam = 41.881830 Dinar Serbia

Lịch sử Đồng Việt Nam / Dinar Serbia

Lịch sử của giá hàng ngày VND /RSD kể từ Friday, 11 April 2008.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.0053267883562987 Dinar Serbia

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.0029237002309681 Dinar Serbia
Date VND/RSD
0.004611
0.004606
0.004589
0.004609
0.004643
0.004618
0.004616
0.004616
0.004562
0.004550
0.004544
0.004491
0.004516
0.004527
0.004527
0.004535
0.004604
0.004587
0.004675
0.004672
0.004705
0.004704
0.004671
0.004617
0.004591
0.004526
0.004566
0.004565
0.004565
0.004516
0.004483
0.004468
0.004443
0.004509
0.004470
0.004470
0.004529
0.004542
0.004556
0.004549
0.004631
0.004622
0.004622
0.004618
0.004647
0.004659
0.004672
0.004679
0.004680
0.004680
chuyển đổi trong Kết quả -
100 VND RSD 100 Đồng Việt Nam VND = 0.46 Dinar Serbia RSD
200 VND RSD 200 Đồng Việt Nam VND = 0.92 Dinar Serbia RSD
1 500 VND RSD 1 500 Đồng Việt Nam VND = 6.92 Dinar Serbia RSD
5 000 VND RSD 5 000 Đồng Việt Nam VND = 23.06 Dinar Serbia RSD

bảng chuyển đổi

Đồng Việt Nam (VND)/Dinar Serbia (RSD)
100 Đồng Việt Nam = 0.46 Dinar Serbia
200 Đồng Việt Nam = 0.92 Dinar Serbia
300 Đồng Việt Nam = 1.38 Dinar Serbia
400 Đồng Việt Nam = 1.84 Dinar Serbia
500 Đồng Việt Nam = 2.31 Dinar Serbia
600 Đồng Việt Nam = 2.77 Dinar Serbia
700 Đồng Việt Nam = 3.23 Dinar Serbia
800 Đồng Việt Nam = 3.69 Dinar Serbia
900 Đồng Việt Nam = 4.15 Dinar Serbia
1 000 Đồng Việt Nam = 4.61 Dinar Serbia
1 500 Đồng Việt Nam = 6.92 Dinar Serbia
2 000 Đồng Việt Nam = 9.22 Dinar Serbia
2 500 Đồng Việt Nam = 11.53 Dinar Serbia
3 000 Đồng Việt Nam = 13.83 Dinar Serbia
4 000 Đồng Việt Nam = 18.44 Dinar Serbia
5 000 Đồng Việt Nam = 23.06 Dinar Serbia
6 000 Đồng Việt Nam = 27.67 Dinar Serbia
7 000 Đồng Việt Nam = 32.28 Dinar Serbia
8 000 Đồng Việt Nam = 36.89 Dinar Serbia
9 000 Đồng Việt Nam = 41.50 Dinar Serbia
10 000 Đồng Việt Nam = 46.11 Dinar Serbia
15 000 Đồng Việt Nam = 69.17 Dinar Serbia
20 000 Đồng Việt Nam = 92.22 Dinar Serbia
50 000 Đồng Việt Nam = 230.55 Dinar Serbia
100 000 Đồng Việt Nam = 461.10 Dinar Serbia
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());