DAX DE30

12249 73 0,6 %
Thông tin
khai mạc 12175
phạm vi hàng ngày 12101 12268
phạm vi hàng tuần 11988 12268
phạm vi hàng năm 10388 12268
tuần 1,93%
tháng 6,05%
năm 15,76%