CAC40 FR40

5590 21 0,38 %
Thông tin
khai mạc 5546
phạm vi hàng ngày 5529 5602
phạm vi hàng tuần 5503 5602
phạm vi hàng năm 4606 5602
tuần 1,3%
tháng 4,14%
năm 18,08%