CAC40 FR40

5664 16 0,27 %
Thông tin
khai mạc 5649
phạm vi hàng ngày 5646 5696
phạm vi hàng tuần 5587 5696
phạm vi hàng năm 4606 5696
tuần 0,26%
tháng 3,07%
năm 19,66%