CAC40 FR40

5509 14 0,26 %
Thông tin
khai mạc 5517
phạm vi hàng ngày 5500 5518
phạm vi hàng tuần 5494 5548
phạm vi hàng năm 4606 5609
tuần 0,01%
tháng 5,63%
năm 16,39%