Dầu Thô Brent BCO

72,2 0,31 0,43%
Thông tin
khai mạc 71,87
phạm vi hàng ngày 71,44 72,28
phạm vi hàng tuần 71,03 72,54
phạm vi hàng năm 52,26 72,54
tuần 0,45%
tháng 5,86%
năm 33,95%