Dầu Thô Brent BCO

66.79 1.76 2.7%
Thông tin
khai mạc 64.91
phạm vi hàng ngày 64.73 67.19
phạm vi hàng tuần 63.2 67.19
phạm vi hàng năm 50.37 67.19
tuần 6.48%
tháng 21.07%
năm 29.75%
  Đăng nhập