Đồng (usd) XCUUSD

2,556 -0,025 -0,97%
Thông tin
khai mạc 2,5809
phạm vi hàng ngày 2,552 2,581
phạm vi hàng tuần 2,552 2,6244
phạm vi hàng năm 2,5281 2,9901
tuần -1,14%
tháng -3,86%
năm -2,68%