Đồng (usd) XCUUSD

2,6923 -0,0094 -0,35%
Thông tin
khai mạc 2,7016
phạm vi hàng ngày 2,6694 2,7042
phạm vi hàng tuần 2,6112 2,7079
phạm vi hàng năm 2,5281 2,9901
tuần 2,57%
tháng 2,61%
năm 2,51%