Đồng (usd) XCUUSD

2,8988 -0,0155 -0,53%
Thông tin
khai mạc 2,9203
phạm vi hàng ngày 2,8883 2,9277
phạm vi hàng tuần 2,8883 2,9277
phạm vi hàng năm 2,5281 2,9901
tuần -0,53%
tháng -0,88%
năm 10,37%