Đồng (usd) XCUUSD

2.2684 0.019 0.85%
Thông tin
khai mạc 2.2495
phạm vi hàng ngày 2.2379 2.2826
phạm vi hàng tuần 2.1831 2.313
phạm vi hàng năm 1.9671 2.8728
tuần 4.32%
tháng 2.85%
năm -18.49%