Đồng (usd) XCUUSD

2.7659 -0.0391 -1.39%
Thông tin
khai mạc 2.8051
phạm vi hàng ngày 2.7475 2.8065
phạm vi hàng tuần 2.7015 2.8119
phạm vi hàng năm 2.4756 2.9901
tuần 1.32%
tháng 4.7%
năm 5.31%