chuyển đổi Dinar Algeria (DZD) Dirham Ma-rốc (MAD)

د.ج
د.م.
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi DZD/MAD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar Algeria sang Dirham Ma-rốc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Dinar Algeria = 79.06985 Dirham Ma-rốc

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar Algeria sang Dirham Ma-rốc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Dinar Algeria = 79.06985 Dirham Ma-rốc

Lịch sử Dinar Algeria / Dirham Ma-rốc

Lịch sử của giá hàng ngày DZD /MAD kể từ Thursday, 13 January 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Dinar Algeria = 0.15476439726565 Dirham Ma-rốc

tối thiểu trên

  • 1 Dinar Algeria = 0.079069853022352 Dirham Ma-rốc
Date DZD/MAD
0.08058
0.08081
0.08092
0.08104
0.08119
0.08129
0.08196
0.08196
0.08162
0.08124
0.08104
0.08069
0.07974
0.07969
0.07969
0.07978
0.07981
0.07991
0.07967
0.07972
0.07976
0.07976
0.07975
0.07979
0.07962
0.07926
0.07948
0.07972
0.07972
0.07947
0.07957
0.07910
0.07907
0.07983
0.07989
0.07978
0.07990
0.08004
0.07980
0.07982
0.08001
0.08001
0.08001
0.08024
0.08022
0.08045
0.08050
0.08054
0.08036
0.08036
chuyển đổi trong Kết quả -
10 DZD MAD 10 Dinar Algeria DZD = 0.81 Dirham Ma-rốc MAD
20 DZD MAD 20 Dinar Algeria DZD = 1.61 Dirham Ma-rốc MAD
150 DZD MAD 150 Dinar Algeria DZD = 12.09 Dirham Ma-rốc MAD
500 DZD MAD 500 Dinar Algeria DZD = 40.29 Dirham Ma-rốc MAD

bảng chuyển đổi

Dinar Algeria (DZD)/Dirham Ma-rốc (MAD)
10 Dinar Algeria = 0.81 Dirham Ma-rốc
20 Dinar Algeria = 1.61 Dirham Ma-rốc
30 Dinar Algeria = 2.42 Dirham Ma-rốc
40 Dinar Algeria = 3.22 Dirham Ma-rốc
50 Dinar Algeria = 4.03 Dirham Ma-rốc
60 Dinar Algeria = 4.83 Dirham Ma-rốc
70 Dinar Algeria = 5.64 Dirham Ma-rốc
80 Dinar Algeria = 6.45 Dirham Ma-rốc
90 Dinar Algeria = 7.25 Dirham Ma-rốc
100 Dinar Algeria = 8.06 Dirham Ma-rốc
150 Dinar Algeria = 12.09 Dirham Ma-rốc
200 Dinar Algeria = 16.12 Dirham Ma-rốc
250 Dinar Algeria = 20.15 Dirham Ma-rốc
300 Dinar Algeria = 24.17 Dirham Ma-rốc
400 Dinar Algeria = 32.23 Dirham Ma-rốc
500 Dinar Algeria = 40.29 Dirham Ma-rốc
600 Dinar Algeria = 48.35 Dirham Ma-rốc
700 Dinar Algeria = 56.41 Dirham Ma-rốc
800 Dinar Algeria = 64.46 Dirham Ma-rốc
900 Dinar Algeria = 72.52 Dirham Ma-rốc
1 000 Dinar Algeria = 80.58 Dirham Ma-rốc
1 500 Dinar Algeria = 120.87 Dirham Ma-rốc
2 000 Dinar Algeria = 161.16 Dirham Ma-rốc
5 000 Dinar Algeria = 402.90 Dirham Ma-rốc
10 000 Dinar Algeria = 805.80 Dirham Ma-rốc
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());