Tỷ giá hối đoái Bạt Thái Lan (THB) Leu Romania (RON)

฿
lei
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi THB/RON được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Leu Romania là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Bạt Thái Lan = 118.56978 Leu Romania

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Leu Romania là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Bạt Thái Lan = 118.56978 Leu Romania

Lịch sử Bạt Thái Lan / Leu Romania

Lịch sử của giá hàng ngày THB /RON kể từ Monday, 4 January 1999.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bạt Thái Lan = 0.14437201922123 Leu Romania

tối thiểu trên

  • 1 Bạt Thái Lan = 0.030180349209438 Leu Romania
Date THB/RON
0.13527
0.13523
0.13581
0.13540
0.13645
0.13562
0.13552
0.13552
0.13536
0.13320
0.13394
0.13417
0.13337
0.13377
0.13377
0.13419
0.13540
0.13677
0.13738
0.13824
0.13958
0.13958
0.13949
0.13713
0.13679
0.13477
0.13726
0.13704
0.13704
0.13595
0.13578
0.13549
0.13446
0.13558
0.13572
0.13572
0.13567
0.13769
0.13693
0.13719
0.13935
0.13850
0.13850
0.13789
0.13865
0.13922
0.13996
0.14003
0.14022
0.14022
chuyển đổi trong Kết quả -
10 THB RON 10 Bạt Thái Lan THB = 1.35 Leu Romania RON
20 THB RON 20 Bạt Thái Lan THB = 2.71 Leu Romania RON
150 THB RON 150 Bạt Thái Lan THB = 20.29 Leu Romania RON
500 THB RON 500 Bạt Thái Lan THB = 67.64 Leu Romania RON

bảng chuyển đổi

Bạt Thái Lan (THB)/Leu Romania (RON)
10 Bạt Thái Lan = 1.35 Leu Romania
20 Bạt Thái Lan = 2.71 Leu Romania
30 Bạt Thái Lan = 4.06 Leu Romania
40 Bạt Thái Lan = 5.41 Leu Romania
50 Bạt Thái Lan = 6.76 Leu Romania
60 Bạt Thái Lan = 8.12 Leu Romania
70 Bạt Thái Lan = 9.47 Leu Romania
80 Bạt Thái Lan = 10.82 Leu Romania
90 Bạt Thái Lan = 12.17 Leu Romania
100 Bạt Thái Lan = 13.53 Leu Romania
150 Bạt Thái Lan = 20.29 Leu Romania
200 Bạt Thái Lan = 27.05 Leu Romania
250 Bạt Thái Lan = 33.82 Leu Romania
300 Bạt Thái Lan = 40.58 Leu Romania
400 Bạt Thái Lan = 54.11 Leu Romania
500 Bạt Thái Lan = 67.64 Leu Romania
600 Bạt Thái Lan = 81.16 Leu Romania
700 Bạt Thái Lan = 94.69 Leu Romania
800 Bạt Thái Lan = 108.22 Leu Romania
900 Bạt Thái Lan = 121.74 Leu Romania
1 000 Bạt Thái Lan = 135.27 Leu Romania
1 500 Bạt Thái Lan = 202.91 Leu Romania
2 000 Bạt Thái Lan = 270.54 Leu Romania
5 000 Bạt Thái Lan = 676.35 Leu Romania
10 000 Bạt Thái Lan = 1 352.70 Leu Romania
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());