tiền của Zambia : Đồng kwacha của Zambia ZMK

Zambia

Vào 1 Th01 2013, kwacha zambia (ZMW) đã thay thế cho đồng kwacha của zambia (ZMK). Mã của của Đồng kwacha của Zambia là ZMK. Chúng tôi sử dụng ZMK làm biểu tượng của của Đồng kwacha của Zambia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tiền Của Zambia