Lúa mì WHEAT

4,62 0,01 0,17%
Thông tin
khai mạc 4,61
phạm vi hàng ngày 4,6 4,63
phạm vi hàng tuần 4,55 4,69
phạm vi hàng năm 4,11 5,51
tuần -1,35%
tháng -4,45%
năm -5,94%