Lúa mì WHEAT

6.55 0.05 0.8%
Thông tin
khai mạc 6.51
phạm vi hàng ngày 6.51 6.66
phạm vi hàng tuần 6.43 6.7
phạm vi hàng năm 5.9 7.63
tuần -0.53%
tháng -0.91%
năm 3.04%
  Đăng nhập