Lúa mì WHEAT

5.71 0.03 0.55%
Thông tin
khai mạc 5.66
phạm vi hàng ngày 5.59 5.79
phạm vi hàng tuần 5.59 5.79
phạm vi hàng năm 5.24 7.92
tuần 0.55%
tháng 0.55%
năm -26.47%
.
  Đăng nhập