Lúa mì WHEAT

7.09 -0.04 -0.63%
Thông tin
khai mạc 7.12
phạm vi hàng ngày 7.07 7.13
phạm vi hàng tuần 7.07 7.19
phạm vi hàng năm 5.9 7.71
tuần -0.64%
tháng -0.41%
năm 11.51%
  Đăng nhập