Lúa mì WHEAT

5.5 -0.01 -0.15%
Thông tin
khai mạc 5.5
phạm vi hàng ngày 5.46 5.54
phạm vi hàng tuần 5.46 5.62
phạm vi hàng năm 4.93 5.92
tuần -0.34%
tháng -3.35%
năm -1.6%