Lúa mì WHEAT

5.98 0.11 1.89%
Thông tin
khai mạc 5.93
phạm vi hàng ngày 5.9 5.99
phạm vi hàng tuần 5.9 5.99
phạm vi hàng năm 4.67 6.33
tuần 1.89%
tháng 0.62%
năm 7.13%
  Đăng nhập