Lúa mì WHEAT

4,34 -0,08 -1,7%
Thông tin
khai mạc 4,4
phạm vi hàng ngày 4,34 4,4
phạm vi hàng tuần 4,34 4,4
phạm vi hàng năm 4,2 5,25
tuần -1,7%
tháng -4,21%
năm -11,6%