Lúa mì WHEAT

5 0.04 0.91%
Thông tin
khai mạc 4.94
phạm vi hàng ngày 4.93 5.07
phạm vi hàng tuần 4.87 5.07
phạm vi hàng năm 4.67 5.92
tuần 1.13%
tháng -5.4%
năm -10.53%
  Đăng nhập