Lúa mì WHEAT

5.32 0.01 0.28%
Thông tin
khai mạc 5.32
phạm vi hàng ngày 5.25 5.35
phạm vi hàng tuần 5.15 5.35
phạm vi hàng năm 4.11 5.51
tuần 1.68%
tháng -1.74%
năm 8.2%