Lúa mì WHEAT

5,18 -0,09 -1,63%
Thông tin
khai mạc 5,27
phạm vi hàng ngày 5,11 5,27
phạm vi hàng tuần 5,11 5,45
phạm vi hàng năm 4,11 5,45
tuần -3,21%
tháng 3,91%
năm 5,41%