Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

119,58 -0,13 -0,11%
Thông tin
khai mạc 119,71
phạm vi hàng ngày 119,41 119,83
phạm vi hàng tuần 118,69 119,83
phạm vi hàng năm 115,87 127,5
tuần -0,12%
tháng 2,35%
năm -4,86%