Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

126,05 0,21 0,16%
Thông tin
khai mạc 125,85
phạm vi hàng ngày 125,75 126,07
phạm vi hàng tuần 125,75 126,07
phạm vi hàng năm 118,48 127,5
tuần 0,16%
tháng 1,37%
năm 0,29%