Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

119.7 -0.03 -0.03%
Thông tin
phạm vi hàng ngày 119.43 119.97 ngày -0.03%
phạm vi hàng tuần 119.43 119.97 tuần -0.03%
phạm vi hàng tháng 119.43 119.97 tháng -0.03%
phạm vi hàng năm 114.43 122.87 năm -1.76%
  Đăng nhập