Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 128.92 129.64 ngày 0.24%
phạm vi hàng tuần 128.19 129.64 tuần 0.5%
phạm vi hàng tháng 128.19 129.64 tháng 0.5%
phạm vi hàng năm 125.09 129.97 năm 2.44%
129.29 0.31 0.24%

Forex biến động

  Đăng nhập