Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 131.92 132.78 ngày 0.45%
phạm vi hàng tuần 131.92 132.78 tuần 0.45%
phạm vi hàng tháng 128.34 132.78 tháng 2.73%
phạm vi hàng năm 125.09 134.13 năm 5.01%
132.53 0.59 0.45%

Forex biến động

  Đăng nhập