Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 135.42 136.22 ngày -0.24%
phạm vi hàng tuần 134.66 136.8 tuần 0.45%
phạm vi hàng tháng 132.66 138.32 tháng -0.89%
phạm vi hàng năm 124.39 140 năm 3.66%
135.7 -0.33 -0.24%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập