Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

122,13 0,3 0,24%
Thông tin
khai mạc 121,84
phạm vi hàng ngày 121,84 122,13
phạm vi hàng tuần 121,65 122,47
phạm vi hàng năm 118,48 127,5
tuần 0,11%
tháng 0,98%
năm -2,82%