Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 129.64 130.18 ngày 0.35%
phạm vi hàng tuần 129.64 130.18 tuần 0.35%
phạm vi hàng tháng 128.6 132.43 tháng -1.24%
phạm vi hàng năm 125.09 134.13 năm 3.1%
130.13 0.46 0.35%

Forex biến động

  Đăng nhập