Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 143.03 144.03 ngày -0.18%
phạm vi hàng tuần 143.03 145 tuần -1.01%
phạm vi hàng tháng 142.66 147.12 tháng -2.6%
phạm vi hàng năm 124.39 148.41 năm 9.42%
143.23 -0.26 -0.18%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập