Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 122.66 123.28 ngày -0.29%
phạm vi hàng tuần 122.52 123.94 tuần -0.83%
phạm vi hàng tháng 122.52 127.08 tháng -2.95%
phạm vi hàng năm 114.43 127.08 năm 0.78%
122.79 -0.36 -0.29%
  Đăng nhập