Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 167.52 169.8 ngày -0.21%
phạm vi hàng tuần 167.52 170.14 tuần -0.58%
phạm vi hàng tháng 167.52 170.89 tháng -1.34%
phạm vi hàng năm 155.07 171.61 năm 8.11%
168.35 -0.36 -0.21%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập