Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 132.32 132.54 ngày 0.03%
phạm vi hàng tuần 131.64 132.54 tuần 0.3%
phạm vi hàng tháng 130.98 132.54 tháng 0.79%
phạm vi hàng năm 125.09 132.54 năm 4.97%
132.49 0.04 0.03%

Forex biến động

  Đăng nhập