Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

120.19 -0.1 -0.09%
Thông tin
khai mạc 120.29
phạm vi hàng ngày 120.19 120.36
phạm vi hàng tuần 119.81 120.42
phạm vi hàng năm 119.81 122.87
tuần -0.24%
tháng -1.36%
năm -1.36%