Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 126.05 126.68 ngày 0.24%
phạm vi hàng tuần 124.31 126.68 tuần 1.54%
phạm vi hàng tháng 124.49 126.68 tháng 1.53%
phạm vi hàng năm 114.43 127.08 năm 3.75%
126.42 0.31 0.24%

Forex biến động

  Đăng nhập