Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 149.25 149.97 ngày 0.39%
phạm vi hàng tuần 149.25 149.97 tuần 0.39%
phạm vi hàng tháng 148.68 149.97 tháng 0.73%
phạm vi hàng năm 137.39 151.61 năm 6.81%
149.88 0.58 0.39%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập