chuyển đổi Dalasi Gambia (GMD) Vàng (XAU)

D
XAU
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi GMD/XAU được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang Vàng là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000000 Dalasi Gambia = 115.464144985 Vàng

Ngày xấu nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang Vàng là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000000 Dalasi Gambia = 115.464144985 Vàng

Lịch sử Dalasi Gambia / Vàng

Lịch sử của giá hàng ngày GMD /XAU kể từ Wednesday, 27 March 2013.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Dalasi Gambia = 30.607004704652 Vàng

tối thiểu trên

  • 1 Dalasi Gambia = 1.1546414498519E-5 Vàng
Date GMD/XAU
0.000011894
0.000011903
0.000011917
0.000011810
0.000012122
0.000012130
0.000012130
0.000012163
0.000012320
0.000012431
0.000012145
0.000012073
0.000012101
0.000012101
0.000012077
0.000012194
0.000012025
0.000012540
0.000013169
0.000013114
0.000013114
0.000013351
0.000013109
0.000012776
0.000013038
0.000012657
0.000012842
0.000012842
0.000012449
0.000011945
0.000011880
0.000011779
0.000011546
0.000011715
0.000011715
0.000011708
0.000011994
0.000011914
0.000012315
0.000012352
0.000012351
0.000012351
0.000011915
0.000011929
0.000011954
0.000011856
0.000011806
0.000011965
0.000011965
0.000012117
chuyển đổi trong Kết quả -
100 000 GMD XAU 100 000 Dalasi Gambia GMD = 1.19 Vàng XAU
200 000 GMD XAU 200 000 Dalasi Gambia GMD = 2.38 Vàng XAU
1 500 000 GMD XAU 1 500 000 Dalasi Gambia GMD = 17.85 Vàng XAU
5 000 000 GMD XAU 5 000 000 Dalasi Gambia GMD = 59.49 Vàng XAU

bảng chuyển đổi

Dalasi Gambia (GMD)/Vàng (XAU)
100 000 Dalasi Gambia = 1.19 Vàng
200 000 Dalasi Gambia = 2.38 Vàng
300 000 Dalasi Gambia = 3.57 Vàng
400 000 Dalasi Gambia = 4.76 Vàng
500 000 Dalasi Gambia = 5.95 Vàng
600 000 Dalasi Gambia = 7.14 Vàng
700 000 Dalasi Gambia = 8.33 Vàng
800 000 Dalasi Gambia = 9.52 Vàng
900 000 Dalasi Gambia = 10.71 Vàng
1 000 000 Dalasi Gambia = 11.90 Vàng
1 500 000 Dalasi Gambia = 17.85 Vàng
2 000 000 Dalasi Gambia = 23.80 Vàng
2 500 000 Dalasi Gambia = 29.75 Vàng
3 000 000 Dalasi Gambia = 35.69 Vàng
4 000 000 Dalasi Gambia = 47.59 Vàng
5 000 000 Dalasi Gambia = 59.49 Vàng
6 000 000 Dalasi Gambia = 71.39 Vàng
7 000 000 Dalasi Gambia = 83.29 Vàng
8 000 000 Dalasi Gambia = 95.18 Vàng
9 000 000 Dalasi Gambia = 107.08 Vàng
10 000 000 Dalasi Gambia = 118.98 Vàng
15 000 000 Dalasi Gambia = 178.47 Vàng
20 000 000 Dalasi Gambia = 237.96 Vàng
50 000 000 Dalasi Gambia = 594.90 Vàng
100 000 000 Dalasi Gambia = 1 189.80 Vàng
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());